Beleid

KDV De Mallemolen heeft een eigen pedagogisch beleid ontwikkeld. Hierin staat wat wij belangrijk vinden voor de kinderen en hoe we met hen omgaan. Wat wij binnen De Mallemolen de kinderen willen meegegeven is geformuleerd in de volgende opvoedingsdoelen:

– De basis: veilig en vertrouwd voelen;

– Uitdaging, verwondering en ontdekking;

– Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie;

– Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competentie;

– Waarden en normen.

Meer lezen over de pedagogische visie van De Mallemolen en ook de opvoedingsdoelen klik hier voor het volledige pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf De Mallemolen heeft ook een oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en als vertegenwoordigers van de ouders op te treden in het overleg met de leiding van het kinderdagverblijf.

Meer informatie over de oudercommissie kunt u hier vinden.

Het reglement van de oudercommissie kunt u hier downloaden

Klachtenjaarverslag, klachtenregeling en het klachtenformulier

De wet kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. Elke kinderopvangorganisatie die onder de wet kinderopvang valt is verplicht een klachtenregeling voor oudercommissies te hebben.

De interne klachtenregeling kunt u hier downloaden.

De externe klachtenregeling kun u hier downloaden.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Inspectierapport

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen. De GGD controleert en inspecteert of de kindercentra voldoen aan de gestelde eisen.

De inspectierapport van KDV De Mallemolen kunt u hier lezen.